X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 28 مهر 1392

تور مجازی اردوگاه ها

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

 تورمجازی مجموعه ی فرهنگی ورزشی شهید چمران رامسر-مهر ماه سال92

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 1

تور مجازی محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو اردوگاه چمران تور مجازی محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو اردوگاه چمران

نمای360درجه محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردوگاه چمران


تور مجازی جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران تور مجازی جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران

نمای360درجه جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران


تور مجازی میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی محوطه اردوگاه چمران تور مجازی محوطه اردوگاه چمران

نمای360درجه محوطه اردوگاه چمران


تور مجازی میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران تور مجازی میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران


تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

نمای360درجه رستوران مجموعه - نمای شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 2 اردوگاه چمران

نمای360درجه رستوران مجموعه - نمای شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 1 اردوگاه چمران

نمای360درجه رستوران مجموعه - نمای شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی آشپزخانه اردوگاه چمران تور مجازی آشپزخانه اردوگاه چمران

نمای360درجه آشپزخانه اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی رستوران اردوگاه چمران تور مجازی ورودی رستوران اردوگاه چمران

نمای360درجه ورودی رستوران اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران

تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه اردوگاه چمران

نمای360درجه خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


تور مجازی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران تور مجازی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران


تور مجازی نمازخانه اردوگاه چمران تور مجازی نمازخانه اردوگاه چمران

نمای360درجه نمازخانه اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو نمازخانه اردوگاه چمران تور مجازی راهرو نمازخانه اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو نمازخانه اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران


تور مجازی حمام های دانش آموزان اردوگاه چمران تور مجازی حمام های دانش آموزان اردوگاه چمران

نمای360درجه حمام های دانش آموزان اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو اردوگاه چمران تور مجازی نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران تور مجازی نمای شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع 

تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران


تور مجازی سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تور مجازی اتاق های طبقه دوم - جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی اتاق های طبقه دوم - جنوبی اردوگاه چمران

نمای360درجه اتاق های طبقه دوم - جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران


تور مجازی سرویس های بهداشتی اردوگاه چمران تور مجازی سرویس های بهداشتی اردوگاه چمران

نمای360درجه سرویس های بهداشتی اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران تور مجازی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران


تورمجازی نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران تورمجازی نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو جنوبی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی ضلع جنوبی رستوران اردوگاه چمران تور مجازی ضلع جنوبی رستوران اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی ضلع جنوبی رستوران اردوگاه چمران


تور مجازی اتاق های طبقه اول - جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی اتاق های طبقه اول - جنوبی اردوگاه چمران

نمای360درجه اتاق های طبقه اول - جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی اردوگاه چمران تور مجازی نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو جنوبی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه اردوگاه جمران تور مجازی ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه اردوگاه جمران

نمای 360 دزجه ی ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه اردوگاه چمران


تور مجازی نمای ضلع شرقی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی نمای ضلع شرقی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای ضلع شرقی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

تور مجازی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تور مجازی فضای سبز میانی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی فضای سبز میانی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی فضای سبز میانی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تورمجازی ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تورمجازی ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای360درجه ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی رستوران اردوگاه چمران تور مجازی ورودی رستوران اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی ورودی رستوران اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شمالی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران تور مجازی نمای شمالی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای شمالی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران حاج آقا ابراهیم محسنی، معاون تربیت بدنی مجتمع علامه طباطبایی مدیر اجرایی اردوی دوستی است. اردوی دوستی با تلاش ویژه این بزرگوار و هکاری سایر همکاران ایشان از جمله حاج آقا باغانی، تبدیل به اردوی دوستی می شود.


تور مجازی خیابان ورودی اردوگاه چمران تور مجازی خیابان ورودی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی خیابان ورودی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی، حاج آقا ابراهیم محسنی، معاون تربیت بدنی مجتمع علامه طباطبایی مدیر اجرایی اردوی دوستی است. اردوی دوستی با تلاش ویژه این بزرگوار و هکاری سایر همکاران ایشان از جمله حاج آقا باغانی، تبدیل به اردوی دوستی می شود.

نظرات (0)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد